Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIERA TOMANOVÁ
ministerka
Bratislava 24.septembra 2008, Číslo: 22527/08-II/l

Vážený pán predseda,
ďakujem Vám za dôveru, s ktorou ste sa na mňa obrátili vo veci nesúhlasu Rady organizácie a členov organizácie ťažko telesne postihnutých občanov s neposkytnutím dotácie na vydanie časopisu Vozičkár a so žiadosťou o prehodnotenie rozhodnutia o neposkytnutí dotácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje dotácie vo svojej pôsobnosti na základe Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/ 2007-II/l (ďalej len "výnos"). Výnos ustanovuje podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti nášho ministerstva spolu s určenÍ111 priorít, rozsahu oprávnených výdavkov a procedurálneho postupu v Konaní o poskytnutie dotácie s tým, že ide o fakultatívny nástroj pomoci a podpory v rozsahu účelovo určených limitovaných finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly nášho ministerstva. Vo vzťahu k občianskym združeniam ide v súlade s novým výnosom o projektové financovanie zamerané na financovanie rekondično- rehabilitačných pobytov a integračných pobytov pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, na programy sociálnej rehabilitácie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, na tvorbu a vydávanie časopisov a nepravidelných periodík a na členstvo v medzinárodných organizáciách.

Výber a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie sa uskutočňuje v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkom Komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len "komisia"), ktorá je mojím poradným orgánom pre spracovanie návrhu na poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok, a to aj pre občianske združenia predkladajúce žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 1 výnosu.

Žiadosti o poskytovanie dotácií posudzuje 9- členná komisia, a to po preskúmaní splnenia všetkých formálnych náležitostí žiadosti a jej vyhodnotení zo strany hodnotiteľov (podľa hodnotiacich kritérií, ktorými sú priority a spôsob realizácie projektu, súlad zamerania projektu s predmetom činnosti občianskeho združenia, ktorá je v oblasti pôsobnosti ministerstva, rozpočet a efektívnosť nákladov na projekt, riadiace kapacity, činnosť v oblasti pôsobnosti ministerstva). Z doručených žiadostí na rokovanie komisie sú predložené len žiadosti, ktoré majú splnené formálne náležitosti a na základe odborného hodnotenia aspoň jedného z dvoch hodnotiteľov dosiahli aspoň minimálny počet bodov. Komisia posudzuje obsahovú a kvalitatívnu stránku žiadostí pri viazanosti výnosom a prihliada na odporúčania hodnotiteľov a nimi spracované bodové ohodnotenia projektov. Komisia po prerokovaní každej žiadosti o poskytnutie dotácie predloženej na zasadnutie komisie k nej prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie, ktorým odporúča, resp. neodporúča poskytnutie dotácie žiadateľovi, (ak komisia odporúča poskytnutie dotácie, navrhuje jej výšku).

Dovoľujem si Vás ubezpečiť, že pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie naše ministerstvo dôsledne prihliadalo na všetky relevantné skutočnosti, obsahovú a kvalitatívnu stránku žiadostí, vrátane miery naplnenia priorít ustanovených výnosom a na naliehavosť riešenia a podpory predložených projektov, vrátane reprezentatívnosti občianskych združení, vyváženosti regionálnej podpory i podpory jednotlivých cieľových skupín. Pokiaľ ide o predmetný projekt "Časopis Vozičkár" žiadatel'om o poskytnutie dotácie bolo občianske združenie Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava, ktorý je oprávnenou osobou, nakoľko ide o občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR podľa -zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Požadovaná výška dotácie bola 237040 Sk so zámerom vydania tohto časopisu dva krát za rok po l 500 výtlačkov ­spolu 3 000 výtlačkov za rok. Zároveň však Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava žiadal o poskytnutie dotácie aj na realizáciu projektu "Časopis TP + TP" vo výške požadovanej dotácie 523 542 Sk. V súlade s obsahovou náplňou projektu ide o zámer vydávania časopisu štvrťročne, každé číslo v počte 2000 výtlačkov- spolu 8 000 výtlačkov za rok. Táto skutočnosť bola, pri obmedzenom objeme finančných prostriedkov a nižšom bodovom ohodnotení projektu "Časopis Vozičkár" ( 29 bodov, 25 bodov z maximálne možného počtu bodov 40 ) oproti projektu "Časopis TP + TP" ( 39 bodov, 33 bodov z maximálne možného počtu bodov 40), určujúca pre komisiu, ktorá odporučila poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava na realizáciu projektu "Časopis TP + TP" vo výške 500 000 Sk.

Vo svojom rozhodnutí o poskytnutí dotácie na realizáciu projektov, resp. o neposkytnutí dotácie na realizáciu projektov podľa § l výnosu som vychádzala z návrhu komisie, ktorý nemám dôvod spochybňovať.

Vážený pán predseda, považujem za potrebné zdôrazniť, že podané žiadosti občianskych združení o poskytnutie dotácie podľa § l s ich uplatnenými požiadavkami na výšku požadovanej dotácie viac ako 3,5 násobne prekračovali rozpočtové možnosti na tento účel v rozpočtovej kapitole nášho ministerstva v tomto rozpočtovom roku.

Moje rozhodnutie o poskytnutí (neposkytnutí) dotácie na základe návrhu komisie je preto vo vyššie naznačenom smere konečné. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné dosiahnuť zo strany neúspešných žiadateľov "revíziu" môjho rozhodnutia, nakoľko účelovo určené finančné prostriedky boli už prerozdelené.

Pre Vašu informáciu považujem za potrebné uviesť, že naše ministerstvo pripravuje novelizáciu výnosu, a to najmä vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe, spolu so zámerom upraviť lehoty pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Odporúčam preto v tomto smere sledovať internetovú adresu nášho ministerstva www.employment.gov.sk. kde bude po ukončení legislatívneho procesu zverejnené platné znenie výnosu.

Je mi ľúto, že Vám v predmete Vašej žiadosti nemôžem pomôcť účinnejším spôsobom. Prajem Vám veľa sily a odhodlania v prospech riešenia problémov spoločného záujmu členov Vašej organizácie a kvality ich života.

S pozdravom Viera Tomanová