Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Vyššie životné minimum.

Životné minimum sa zo súčasných 189,83 eura zvýšilo na 194,58 eura. Príspevok na osobnú asistenciu, prepravu, diétne stravovanie, hygienu, prevádzku auta, ale aj príspevok na opatrovanie či psa so špeciálnym výcvikom sú od júla 2012 vyššie. Ich suma sa totiž odvíja od výšky životného minima, ktoré sa mení vždy k 1. júlu.

O zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peňažného príspevku na opatrovanie správny orgán pre úpravu sumy životného minima písomné rozhodnutie vydávať nebude. Príspevky budú vo zvýšenej sume vyplatené automaticky, prvý raz ich ľudia dostanú v auguste za júl.

O zmene výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, na prepravu a príspevku na opatrovanie (okrem peňažných príspevkov na kompenzáciu) úrad zhotovil písomné rozhodnutie. Tieto príspevky na kompenzáciu budú vo zvýšených sumách vyplatené až po tom, čo rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť.

Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu odvíja výška opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu. Podľa opatrenia ministerstva práce o úprave súm životného minima sa táto zvýši od 1. júla 2012 pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo súčasných 189,83 eura na 194,58 eura.

Vďaka tomu sa napríklad hodinová sadzba príspevku na osobnú asistenciu, ktorá je 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, zvýši z 2,64 eura na 2,71 eura, príspevok na prepravu porastie zo súčasných 96,86 eura mesačne najviac na sumu 99,28 eura.

Človek, ktorý za opatrovanie jednej osoby s ŤZP dostáva dnes 211,32 eura, po novom dostane 216,61 eura, ak opatruje dve alebo viaceré osoby s ŤZP, bude to 288,80 eura namiesto súčasných 281,75.

O príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia môže žiadať každý občan, ktorý je držiteľom preukazu osoby s ŤZP. Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvaťdlhšie ako 12 mesiacov.“ Žiadosti sa podávajú na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP úradu práce podľa trvalého bydliska žiadateľa. Podkladom k rozhodnutiu je komplexný posudok, vydaný oddelením posudkových činností, z toho dôvodu sa k žiadosti prikladá aj lekársky nález. V ňom sa na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ŤZP navrhujú konkrétne peňažné príspevky.

O výsledku konania vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu dostane žiadateľ doporučene do vlastných rúk písomné rozhodnutie, prípadne si ho môže osobne prevziať na úrade práce.

Životné minimum a niektoré kompenzačné príspevky od 1.7.2012

Dňa 28.6.2012 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 181/2012 Z.z., o úprave súm životného minima.

Opatrenie s účinnosťou od 1. júla 2012 stanovuje sumu životného minima na 194,58 Eura mesačne.

Zo sumy životného minima sa vypočítavajú niektoré príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na základe uvedeného zvýšenia sumy životného minima od 1.7.2012 sa preto zvyšujú aj niektoré kompenzačné príspevky.

Prepočítaná výška niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1.7.2012:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu (§ 22 ods. 10 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP): 2,71 Eura za 1 hod. osobnej asistencie
 • peňažný príspevok na prepravu (§ 36 ods. 8) Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP): najviac 99,28 Eura mesačne
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (§ 38 ods. 4 a Prílohy 5 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP):
  1. skupina chorôb (fenylketonúria, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia): 36,12 Eura mesačne
  2. skupina chorôb (diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka, syndróm krátkeho čreva, chronické poškodenie pankreasu, systémový lupus erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu): 18,06 Eura mesačne
  3. skupina chorôb (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania): 10,84 Eura mesačne
 • peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia (§ 38 ods. 8 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP): 18,06 Eura mesačne
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (§ 38 ods. 10 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP): 32,50 Eura mesačne
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom (§ 38 ods. 14 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP): 43,34 Eura mesačne
 • peňažný príspevok na opatrovanie (§ 40 ods. 7 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP): 216,61 Eura mesačne za opatrovanie jedného ŤZP a 288,80 Eura mesačne za opatrovanie dvoch a viacerých ŤZP.

Poznámka:
Uvedené sú základné sumy peňažného príspevku na opatrovanie. Zákon umožňuje z viacerých dôvodov jeho zníženie, respektíve u nezaopatrených detí jeho zvýšenie.

JUDr. I. Javorský - AOZPO SR