Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Prístupnosť pri rôznych stretnutí osôb s ťažkým telesným postihnutím

Vážení priatelia,
predkladáme vám brožúru pod názvom „Prístupnosť pri rôznych stretnutí pre osoby s ťažkým telesným postihnutím", ktorú vydalo Hnutie pre zdravotne postihnutých vo Švédsku. Obsah tejto brožúry je veľmi aktuálny pre vozičkárov, aj pre telesne postihnutých. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR tento materiál preložila do slovenského jazyka.

Republiková špecifická organizácia SZTP ŤTP a vozičkárov Vám ho predkladá ako sprievodcu, ktorá vám bude pomocníkom pri organizovaní rôznych podujatí, aby ste na nich mohli zabezpečiť aj účasť osôb telesne postihnutých vrátane vozičkárov.

Ako viete, existuje mnoho zdravotných postihnutí, ktoré majú rôzne následky a osobe takto postihnutej spôsobujú rôzne prekážky. Pri špecifiku - telesné postihnutie je u ľudí obmedzená pohyblivosť. Aj telesné postihnutia majú ešte mnoho svojich variant. Hovoríme o dizabilite, čo znamená určité postihnutie.

Samotná dizabilita nepredstavuje prekážku, ale už sa stáva handicapom, keď narazíme na bariéry. V podstate možno povedať, že prostredie rozhoduje o tom, či osoby s telesným postihnutím sa môžu plne zapojiť do života spoločnosti na princípoch rovnosti, ako ostatní zdraví občania.

Dôležitou súčasťou sociálneho života sú aj rôzne podujatia, stretnutia, ako sú semináre alebo konferencie. Často sa usporadúvajú na miestach, kde sú bariéry nielen pre telesne postihnutých, ale aj pre iných postihnutých. Organizátori nedotiahnu myšlienku do konca, keď si neuvedomia, čo prináša účasť na týchto podujatiach osobám s telesným postihnutím.

Ide o to, ako zabezpečiť širokú dostupnosť na stretnutiach, seminároch a konferenciách a to: fyzické prostredie, informácie, komunikácia, strava pred, počas aj po akcii. A na prvom mieste s akými druhmi postihnutia treba počítať.

Očakávame, že tento sprievodca zvýši uvedomelosť organizátorov podujatí o tom, čo znamená dostupnosť pre osoby s ťažkým telesným postihnutím a prečo je tak dôležité, aby rôzne akcie boli usporadúvané na základe bezbariérovosti.

Na území SR platí zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (§ 43e všeobecné technické požiadavky na výstavbu) a vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vykonávacia vyhláška k stavebnému zákonu), ktorý usmerňuje a nariaďuje najmä výstavbu nových budov. Žiaľ, zatiaľ je skutočnosť v tejto oblasti veľmi nepriaznivá. Zdá sa, že kompetentní ešte nie sú zrelí na to, aby presadili aj platné zákony. V tomto smere by sa mali takéto opatrenia opierať o „Štandardné pravidlá pre vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím", ktoré vydala OSN.

Republiková špecifická organizácia SZTP so sídlom v Nitre spolupracuje v tejto oblasti s rôznymi inštitúciami, najmä pri zabezpečovaní bezbariérovosti rôznych stretnutí. Veľakrát naráža na bariéry v myslení kompetentných orgánov. Treba teda odstraňovať nielen bariéry fyzické, ale aj bariéry v myslení zdravých spoluobčanov, aby sa aj vozičkári mohli začleniť do bežného života. Veríme, že v tom pomôže aj tento sprievodca.

PRED KONFERENCIOU ALEBO INÝM STRETNUTÍM

Aby bolo stretnutie, konferencia alebo míting plne bezbariérový, každá účasť osoby s ťažkým telesným postihnutím musí byt zohľadnená už na začiatku plánovania stretnutia, konferencia... Dobrá konferencia je sprístupnená tak, že ľudia s telesným postihnutím vrátane vozičkárov (ŤTP)sa môžu na nej aktívne zúčastniť rovnako ako ostatní.

Najskôr treba nájsť miesto konferencie, ktoré bude bezbariérové zvonku aj zvnútra. Potom informácie o konferencii, pozvánka a každý materiál odoslaný alebo distribuovaný počas konferencie musí byť prístupný pre všetkých. Aj komunikácia počas konferencie musí fungovať a všetci musia mať zabezpečené občerstvenie, aké potrebujú.


Myslite na vonkajšie prostredie

Parkovanie pre ŤTP
musí byť zabezpečené v blízkosti vchodu do konferenčného centra. Nesmie byť veľmi vzdialené pre osoby s obmedzenou mobilitou. Aj vzdialenosť k zastávke autobusu musí byt krátka.

Výťahy alebo rampy
musia byt dostupné na schodištiach alebo schodíkoch pri vstupe do budovy, aby ľudia s obmedzenou mobilitou, s kardiovaskulárnym, prieduškovým alebo pľúcnym ochorením mohli vojsť.

Fajčenie
nesmie byť povolené v celom interiéri kvôli osobám s astmou alebo alergiami. Je tiež dôležité, aby fajčenie nebolo povolené pri vchodoch a východoch, aby nijaký dym nemohol vniknúť do konferenčného centra. Fajčiari musia byť nasmerovaní na iné vhodné miesto pomocou označení a informácií


Vstupná hala pre každého

Telefóny
musia byť umiestnené v takej výške, aby boli ľahko dosiahnuteľné aj pre vozíčkarov.

Zábrany
musia byť odstránené, aby sa osoby s obmedzenou mobilitou mohli pohybovať na vozíčkoch alebo pomocou chodítok aj vo vonkajšom prostredí konferenčného centra.

Každé dvere
musia byť dosť široké, aby mohol vstúpiť aj užívateľ elektrického vozíka. Dvere by sa mali otvárať automaticky, alebo treba zabezpečiť vrátnika.


Šatňa s možnosťami

Plocha podlahy
musí byť dostatočne veľká, aby sa užívateľ elektrického vozíka mohol otočiť. Musí byt zabezpečená aj možnosť posadiť sa pri obliekaní alebo vyzliekaní.

Vešiaky
musia byť umiestnené v takej výške, aby ich dosiahli osoby chodiace, aj tie na vozíku.

Zrkadlá
majú byť umiestnené v primeranej výške pre každého.


Miesta s veľkou šírkou a označeniami

Všetky otváracie dvere i vstupy
musia byť tak široké, aby osoby na elektrickom vozíku mohli ľahko vstúpiť. Pri dverách musí byť dostatok miesta, aby bolo umožnené tam stáť, ak ich otvárame.

Prahy
nesmú byť umiestnené pri žiadnom vchode používanom počas konferencie.

Podlaha
v rozsahu priestoru pre otváranie dverí musí byť jasne označená. Inak by dvere mohli pri otváraní niekoho udrieť. Toto je veľmi dôležité, najmä ak sa dvere otvárajú automaticky.

Dvere, ktoré sa automaticky otvárajú
smerom von, musia mať uzamkýnanie, ktoré vylúči ich otváranie, ak niekto stojí v ich priestore.

Veľké plochy skla
musia byť jasne označené uprostred, aby do nich nikto nenarazil.


Pohyb v interiéri bez prekážok

Schody
nemajú byť príliš dlhé, lebo by ich ľudia s problémami pri chôdzi a s poruchami funkcie srdca nemohli používať. Na dlhších schodištiach musia byť zabudované oddychové plochy, rovnako zábradlie by malo byť po oboch stranách schodišťa.

Rampy
nemôžu byť príliš strmé. V prípade, že sú strmé, ťažko môžu byť použité osobami na vozíku, alebo s chodítkom. Ak sú rampy dlhé, musia na nich byť oddychové plošiny s možnosťou pridržať sa a oddýchnuť si. Každá rampa má mať zábradlie po oboch stranách.

Výťahy
musia mať také rozmery, aby ich jednoducho mohol použiť aj užívateľ elektrického vozíka. Vo výťahu musia byť zabezpečené svetelné i zvukové informácie. Napríklad zvukové hlásenie o tom, na ktorom poschodí sa výťah nachádza.

Tlačidlá
by mali mať aj reliéfne označenie, aby bolo možné cítiť, ktoré poschodie tlačidlo označuje. Tlačidlá by mali vyčnievať priamo zo steny, nevhodné sú tzv. "dotykové tlačidlá". Rovnako musia byť umiestnené tak, aby ich každý mohol dosiahnuť.

Dvere na výťahoch
sa majú otvárať automaticky. Ak nie, musia ísť veľmi ľahko otvoriť rukou. Rovnako je potrebné, aby sa dali zabezpečiť v otvorenej polohe.


Toalety, ktoré môže použiť každý

Plocha podlahy
na toaletách musí byť dostatočná pre otočenie elektrického vozíka. Okolo WC musí byť dostatok miesta, aby bolo možné zaparkovať elektrický vozík a premiestniť sa na WC sedačku. Podlaha musí byť protišmyková

Na každej strane toalety
musia byť držadlá, aby uľahčili osobám pohyb v hocijakom smere. Mali by sa dať ľahko zdvihnúť alebo zavrieť, prípadne uviesť ich do patričnej polohy.

Umývadlá
s pákovou batériou sú potrebné preto, aby ľudia s oslabnutým svalstvom alebo obmedzením mobility mohli otvoriť a zavrieť kohútik.

Dvere
najmä uzamkýnanie, by malo byť ľahko ovládateľné samotným postihnutým. Konvenčné zámky zriedkakedy vyhovujú osobám s obmedzenou pohyblivosťou prstov.


Konferenčná sála

Konferenčná miestnosť
má byt' zariadená ľahko a flexibilne. Miestnosť s pevne zabudovanými sedačkami nie je vhodná, ak pripravujeme konferenciu prístupnú pre všetkých.

Dlažba
by mala mať jednoduchý povrch bez schodíkov. Toto uľahčí prístup ľuďom s obmedzenou mobilitou. Vzhľadom na osoby s alergiami, ani koberec od steny k stene nie je vyhovujúci.

Dobrá ventilácia
bez vysušovania ovzdušia je potrebná pre všetkých.

Pódium
má byť navrhnuté tak, aby bolo dostupné aj vozičkárom.


Ďalšie, na čo treba myslieť

Všetky spoločné priestory
používané počas konferencie musia byť prístupné rovnako účastníkom, ako aj prednášajúcim. Organizátor sa musí ubezpečiť, že miestnosť, kde sa obeduje, odpočíva, prípadne iné priestory sú prístupné pre osoby s ŤTP.


Evakuácia

Núdzové východy a poplašné zariadenie
musia byť jasne označené. Riešiť je nutné aj evakuáciu vozičkárov. Toto sa týka všetkých častí budovy: konferenčnej sály, oddychových hál, chodieb a WC zariadení, ubytovacích a stravovacích priestorov.

Špeciálne rampy
musia byť k dispozícii v prípade, ak je do sály pre zhromaždenia niekoľko schodov hore alebo nadol, pretože výťahy sa v prípade poplachu nesmú používať. Inak by sa osoby s obmedzením mobility nemohli dostať von.

Všetok personál
musí byť dobre trénovaný pre prípad nevyhnutnosti evakuácie tak, aby bolo postarané aj o osoby s ŤTP.


Dostupnosť informácií

Všetky materiály
použité pred, počas alebo po konferencii musia byť dostupné pre všetkých. Toto sa týka aj premietaných priesvitiek, nadpisov či diagramov. Písaný text má byt naformátovaný a naformulovaný tak, aby bol ľahko čitateľný.


Spracoval: Viliam Franko