Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Úrazové dávky sa valorizujú o 3,05%

Sociálna poisťovňa upozorňuje verejnosť, že od 1. januára 2013 sa mení mechanizmus zvyšovania úrazových dávok. Ich rast už nebude naviazaný na valorizáciu dôchodkových dávok, ale bude určený opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Percento valorizácie bude závisieť od medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázaným Štatistickým úradom SR za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvyšovanie vykonáva.

V roku 2013 sa budú úrazové dávky valorizovať o 3,05%.

Spomenutá valorizácia sa týka týchto dávok: úrazová renta, pozostalostná úrazová renta, limity pre náhradu nákladov spojených s liečením, jednorazové odškodnenie manžela/manželky a nezaopatrených detí a náhradu nákladov spojených s pohrebom v prípade smrti poškodeného následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.