Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Poplatok za Rozhlas a televíziu Slovenska

Zákon 340/2012 Z.z.
Nové podmienky pri uplatnení oslobodenia od povinnosti platiť vyberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Od 1.1.2013 vyberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziu Slovenska je Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom:
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Adresa na zasielanie písomností:
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Osobný kontakt s pracovníkmi spoločnosti RTVS sa uskutočnuje na adrese
Benediktiho 5
811 05 Bratislava

Upozornenie
Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013.

Platenie úhrady od 1.1.2013 sa vykonáva v zmysle zákona 340/2012 Z.z.

Výšku sadzby pre fyzické a právnické osoby uvedený zákon 340/2012 Z.z. nezmenil.

SADZBY ÚHRAD Domácnosti - odberatelia elektriny
S účinnosťou od 1.1.2013
Plná sadzba 4,64 €
Polovičná sadzba 2,32 €

Platitelia - domácnosti
Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.
Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

§ 5
Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu
(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ak žije v domácnosti7) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b).

Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu; vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.